Sol·licitud de mostres

solicituds

Sol·licitud de mostres i dades associades

 

Per sol·licitar mostres cal emplenar i signar la sol·licitud de mostres de càlculs renals (document PDF) i remetre-la al BICUIB mitjançant el formulari següent. S'haurà d'incloure el projecte de recerca per al qual se sol·liciten les mostres i el dictamen favorable del projecte emès per un comitè d'ètica autoritzat.

El procés que seguiran les sol·licituds rebudes consistirà en:

 1. Revisió del tècnic del BICUIB (en relació amb la disponibilitat de mostres).
 2. Avaluació dels comitès científic i ètic del BICUIB per garantir l'ús ètic i adequat de les mostres sol·licitades.
 3. Avaluació del director científic del BICUIB.
 4. Firma de l'acord de cessió de mostres corresponent amb l'investigador sol·licitant i amb la institució que gestioni el seu projecte de recerca.
 5. Preparació i enviament de les mostres i dades sol·licitades.
   

Iniciar tramitació

 

Tarifes

 

Les mostres per a investigació són gratuïtes i només cal la compensació pels costos relacionats amb la seva obtenció, processament i emmagatzematge, i per la gestió administrativa de les sol·licituds.

Nota:

L'investigador sol·licitant es compromet a esmentar la procedència de les mostres en tots els treballs que se'n deriven, als apartats de 'Material i Mètodes' i 'Agraïments', seguint el model que s'indica a continuació:

 

Secció 'Material i Mètodes':

 • Català: Les mostres biològiques i les dades associades incloses a l'estudi es van recollir, processar i cedir pel Biobanc de Càlculs Renals de la Universitat de les Illes Balears, seguint procediments normalitzats de treball i amb laprovació del Comitè dÈtica i del Comitè Científic.
 • Espanyol: Las muestras biológicas y los datos asociados incluidos en el estudio se recogieron, procesaron y cedieron por el Biobanco de Cálculos Renales de la Universidad de las Islas Baleares, siguiendo procedimientos normalizados de trabajo y con la aprobación del Comité de Ética y del Comité Científico.
 • Anglès: Samples and data from patients included in this study were provided by the Renal Calculi Biobanc from University of Balearic Islands and were processed following standard operation procedures with the aproval of the Ethical and Scientific Review Borards.

 

Secció 'Agraiments':

 • Català: Agraïm l'aportació dels pacients a l'estudi i la col·laboració del Biobanc de Càlculs Renals de la Universitat de les Illes Balears.
 • Espanyol: Agradecemos la aportación de los pacientes en el estudio y la colaboración del Biobanco de Cálculos Renales de la Universidad de las Islas Baleares.
 • Anglès: We want to specifically acknowledge the patients enroled in this study for their participation and the Renal Calculi Biobanc from University of Balearic Islands for its collaboration.