El biobanc

Segons la Llei 14/2007, de 3 juliol, de Recerca Biomèdica (LIBM), un biobanc és «un establiment públic o privat, sense ànim de lucre, que acull una col·lecció de mostres biològiques concebudes amb fins diagnòstics o de recerca biomèdica i organitzada com una unitat tècnica amb criteris de qualitat, ordre i destinació».

El Biobanc de Càlculs Renals de la Universitat de les Illes Balears (BICUIB) és un biobanc universitari per a la gestió, amb criteris de qualitat, seguretat, confidencialitat i traçabilitat, de mostres de càlculs renals humans juntament amb informació clínica associada.

La seva finalitat principal és, a més de la gestió de les mostres esmentades, el seu ús per a investigació biomèdica segons la normativa de la LIBM i el Reial decret 1716/2011, de 18 de novembre, on s'estableixen els requisits per a l'autorització i el funcionament dels biobancs amb finalitats de recerca biomèdica i del tractament de les mostres biològiques d'origen humà, així com les normes que s'han de tenir en consideració en matèria sanitària i protecció de dades en el desenvolupament d'activitats de recerca biomèdica.

El BICUIB també es constitueix com una plataforma de suport a la docència i investigació dins l'Institut Universitari de Recerca en Ciències de la Salut (IUNICS), on està integrat el grup de recerca en Litiasi renal i patologies relacionades.

L'entitat està inscrita al Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de les Illes Balears amb el número 5353.